Više o nama

Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) je nevladina organizacija (think tank) registrovana na nivou BiH.

Misija: IBHI radi na jačanju socijalnog uključivanja, smanjenju siromaštva i rizika od siromaštva u svim njihovim aspektima pružanjem stručne pomoći i izgradnji kapaciteta vladinih institucija i nevladinih organizacija putem doprinosa dinamičnom socijalnom i ekonomskom razvoju u skladu sa EU standardima. Osnova za ostvarenje svih rezultata je transparentan i odgovoran rad pri čemu IBHI daje veliki doprinos osnaživanju vlasništva lokalnih partnera i održivosti rezultata.

Kroz niz projekata, IBHI je usmjerio svoje aktivnosti u pravcu ispunjenja sljedećih ciljeva:

  • izrada studija, analiza i izvještaja u oblasti humanog razvoja, NVO sektora i socijalne politike;
  • jačanje i izgradnja kapaciteta institucija vladinog i nevladinog sektora za razvoj politika;
  • podrška općinama/opštinama i javnim institucijama u izgradnji kapaciteta za planiranje i razvoj politika, posebno u oblasti socijalne politike;
  • jačanje kapaciteta lokalnih NVO-a u cilju unapređenja njihove održivosti, uključujući pružanje savjeta i tehničke podrške lokalnim vlastima i NVO sektoru u vezi sa razvojem politika.

Značajno mjesto u aktivnostima IBHI-ja zauzima istraživanje humanog razvoja, socijalne isključenosti i siromaštva, reforme socijalne zaštite na svim nivoima i stvaranje uvjeta za njenu samo-održivost, kao i razvoj i podrška stvaranju održivog civilnog društva u BiH.

IBHI je objavio veliki broj publikacija (studija, analiza, izvještaja) o ljudskim pravima, socijalnom uključivanju i siromaštvu, lokalnom NVO sektoru, reformi socijalnih politika i socijalne zaštite, rodnoj jednakosti, itd. Sa prezentacijama ili referatima je učestvovao na preko 40 međunarodnih konferencija.

Za razvijanje originalne metodologije mjerenja socijalne isključenosti u UNDP/IBHI; NHDR „Socijalno uključivanje u BiH – 2007“ IBHI je 2009. godine dobio 2 svjetske nagrade za „odličnost u mjerenju“, od UNDP-a i OECD-a.

U svojim aktivnostima IBHI je sarađivao ili sarađuje sa organizacijama UN-a, kao što su UNDP, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, UNOPS, Svjetska banka, OHCHR, kao i sa vladama Finske, Holandije, Italije, Švicarske, Velike Britanije; multilateralnim i bilateralnim vladinim organizacijama – DFID, OSCE, SDC, USAID; međunarodnim nevladinim organizacijama – OSI, CARE, IRC, OXFAM, World Vision, Save the Children UK, BTD, TIRI; konsultantskim firmama - Birks-Sinclair & Associates Ltd (UK), KEK-CDC (Švicarska), LSE, Helsinki Consulting Group, Triple Line, itd. IBHI je partner domaćim institucijama u BiH i blisko surađuje sa državnim ministarstvima, kao i sa entitetskim, kantonalnim i lokalnim vlastima, univerzitetima u BiH i drugim nezavisnim istraživačkim institucijama i kompanijama. IBHI je ostvario veoma uspješnu suradnju sa domaćim nevladinim organizacijama i organizacijama koje djeluju na nivou lokalne zajednice.

IBHI ured je u Sarajevu. Direktor IBHI-ja je dr. Žarko Papić.