NVO sektor u BiH – neiskorišten potencijal

Najnovija analiza Inicijative za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) o NVO sektoru u BiH otkriva glavne razloge javnog nepovjerenja prema NVO-ima u BiH i daje preporuke za unapređenje situacije unutar civilnog društva


U Sarajevu je 14.12.2012. godine predstavljena kvalitativna analiza NVO sektora u BiH „Zašto je NVO potencijal neiskorišten?“ koju objavljuje Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), uz podršku Instituta Otvoreno društvo - Think Tank Fund (OSI – TTF) i Balkan Trust for Democracy (BTD). Konferenciju je otvorio dr. Žarko Papić, direktor IBHI-ja i koordinator istraživanja, koji je predstavio rad IBHI-ja i prirodu istraživanja koja kontinuirano objavljuje.


Tijana Dmitrović, istraživač i koautor analize, je naglasila da su siromaštvo i socijalna isključenost u BiH najznačajniji faktori ugrožavanja vrijednosti civilnog društva. Nažalost NVO-i i donatori rijetko prepoznaju stvarne dimenzije, dubinu i dinamiku pogoršavanja socijalne situacije u BiH, te svoje aktivnosti i sredstva usmjeravaju na 'popularne' teme, umjesto na suštinske probleme.


Vanjski faktori (politike domaćih i stranih donatora, loš zakonski okvir, itd.) bez ikakve sumnje imaju veliku ulogu u stvaranju lošeg stanja unutar NVO sektora, no ni same nevladine organizacije nisu imune na iskušenja kao što su netransparentnost u radu i trošenju sredstava, korupcija, itd, ističe Dmitrović. Nepravilnosti su prisutne na svim stranama, a prisutnost političkog uticaja u NVO sektoru ostaje 'javna tajna'. „Na nevladinim organizacijama ostaje da dovedu u red prioritete civilnog društva i donatora, putem zagovaranja za veću transparentnost i efikasnost nevladinih organizacija, te standardizaciju procedura dodjeljivanja i trošenja sredstava. Tek tada će nevladin sektor u Bosni i Hercegovini moći da ispuni svoju ulogu korektiva i partnera vlasti“, zaključila je Dmitrović.


To su glavne teme kvalitativne analize NVO sektora u BiH „Zašto je NVO potencijal neiskorišten?“. Svrha analize je da se pokrene diskusija o nedostacima, problemima kao i mogućnostima civilnog društva u BiH. Preporuke navedene na kraju dokumenta su usmjerene na uvođenje promjena u sam rad NVO sektora, ali i na konkretne izmjene politika koje se odnose na rad nevladinog sektora u BiH. Cijeli tekst analize je dostupan u rubrici Publikacije.