IBHI i FSU u BiH održali Okrugli sto na temu „Uloga civilnog društva u jačanju socijalnog uključivanja“

U organizaciji Fondacije za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) i Inicijative za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) dana 22. novembra u Sarajevu je održan Okrugli sto „Uloga civilnog društva u jačanju socijalnog uključivanja“, gdje su prezentirani nacrti studije pod nazivom “Ko, Kako, Zašto – Regionalna saradnja nevladinih organizacija u jačanju socijalnog uključivanja i smanjenju siromaštva“, koju su pripremili FSU u BiH i IBHI.

Okruglom stolu je prisustvovalo trideset učesnika, predstavnika javnih institucija, civilnog društva i predstavnika medija. Na Okruglom stolu je predstavljena analiza stanja u oblasti socijalne isključenosti i siromaštva, dok je fokus bio na jačanju regionalne saradnje NVO-a u Albaniji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji.

Na Okruglom stolu je upozoreno na problem rastućeg siromaštva, te naglašeno da je koncept socijalnog uključivanja osnova reformi u oblasti socijalnih politika. Također, akcenat je stavljen i na važnost NVO-a i njihovu ulogu i angažman u tom procesu.

Usporedna analiza dimenzija siromaštva u regionu pokazuje da je situacija u BiH najgora (18,5% stanovništva ispod opšte linije siromaštva), dok je taj parametar u Albaniji 12,4%, u Crnoj Gori 7%, a u Srbiji 8,8%. Posebno je naglašena potreba otvaranja kritičke diskusije o realnom stanju civilnog društva, posebno NVO sektora. Vrijednosti civilnog društva se ne afirmišu u praksi. Umjesto toga, uočljiva je tendencija formiranja „NVO elite“ pod stranim ili domaćim političkim uticajem, kao i rad NVO-a u socijalnom sektoru na način „industrije pomoći“ bez ozbiljne veze sa korisnicima i siromašnim.

Naročito je važno istaknuti da je u ovoj studiji predstavljen i skup zajedničkih preporuka za NVO-e, vlade, EU delegacije i donatorske zajednice analiziranih država, koje su nastale tokom mjeseci istraživanja, posjeta i intervjua sa lokalnim stručnjacima i predstavnicima NVO-a u Albaniji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji. Posebno su naglašene preporuke za jačanje regionalne saradnje.

Istaknuta je potreba reforme NVO sektora, njegove transparentnosti, partnerstva sa javnim institucijama za jačanje socijalnog uključivanja, razvoja akciono orjentisanih sektorskih mreža, te stvarno nezavisnih think thank organizacija itd. Parafrazirana je i teza napisana prije mnogo vremena: „Do sada su analitičari samo interpretirali NVO svijet, vrijeme je da se on promijeni.“

Svrha ove studije je da predstavi polazne osnove za uspostavljanje jače i bolje usmjerenije kooperacije između pet (5) analiziranih država, njihovih vlada i civilnih društava u borbi protiv socijalne isključenosti i siromaštva.

Studija “Ko, Kako, Zašto – Regionalna saradnja nevladinih organizacija u jačanju socijalnog uključivanja i smanjenju siromaštva“ bit će objavljena kao publikacija i moći će se pročitati na internetskim stranicama Fondacije za socijalno uključivanje u BiH (www.sif.ba) i Inicijative za bolju i humaniju inkluziju.